Marriage Guide online

Obchodní podmínky

společnosti K&K media s.r.o. 

pro internetový obchody provozovaný na www.mgmagazine.cz a www.weddingshop.cz 

Preambule

Prodávající: K&K media s.r.o., se sídlem Táboritská 476/16, Žižkov, 130 00 Praha 3, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka C/212240 IČ: 01844377, DIČ: CZ01844377

Bankovní spojení: Česká republika: 2400441584/2010 (vedený u FIO banky a.s.)

Tel.: +420 315 558 024

WWW: www.mgmagazine.cz, www.weddingshop.cz

Email: info@kkmedia.eu

(dále také „prodávající“)

Tyto obchodní podmínky upravují obchodování v internetovém obchodě umístěném v rámci internetové prezentace společnosti K&K media s.r.o., na adrese uvedené v preambuli. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (K&K media) a kupujícího – fyzická či právnická osoba (dále jen „zákazník“).

Právní vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí těmito obchodními podmínkami a v rozsahu podmínkami neupraveném i zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a popř. dalšími příslušnými právními předpisy.

1. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy

1.1/ Zákazník vybírá objednávané zboží (předmět smlouvy) ze seznamů zboží zveřejněných v internetových obchodech společnosti K&K media na adrese uvedené v preambuli. Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží.

1.2/ Předmětem smlouvy je zákazníkem vybraný produkt, tak jak je specifikovaný v objednávce. 

1.3/ Veškerá prezentace zboží umístěná v internetovém obchodu prodávajícího je informativního charakteru, jedná se o výzvu k podání nabídky. Odeslání objednávky či objednávkového košíku se chápe jako nabídka dle §1732 občanského zákoníku (dále jen odeslání košíku či objednávka). Před odesláním košíku zákazník vybere zboží, řádně vyplní připojený formulář (identifikace zákazníka, volba způsobu přepravy a úhrady) a objednávku odešle. Odeslání objednávky, čí košíku dále slouží k rezervaci zboží. 

1.4/ Ceny zboží (vč. DPH, pokud je účtována, tj. konečné ceny pro zákazníka) může zákazník ověřit u nabízeného zboží v systému internetového obchodu. Expediční, přepravní náklady a náklady na platbu za zboží, které jsou připočítávány k ceně zboží, zákazník zjistí v rámci objednávkového formuláře, čí košíku – záložka „doprava“, konkrétní výše těchto nákladů je závislá na volbě zákazníka.

1.5/ Před odesláním košíku bude systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Před odesláním košíku je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Údaje uvedené v odeslané objednávce jsou prodávajícím i zákazníkem považovány za správné.

1.6/ Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

1.7/ U odeslaného objednávky / košíku podaného zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího bude nejprve potvrzeno její obdržení. Pro zákazníka je objednávka závazná okamžikem jejího odeslání. Potvrzení o obdržení objednávky bude bezodkladně provedeno prostřednictvím elektronické pošty. Toto prohlášení o obdržení objednávky též obsahuje zpravidla prohlášení o akceptaci objednávky (a tedy i vzniku kupní smlouvy), jinak bude provedeno následně prostřednictvím elektronické pošty.

1.8/ Prodávající i zákazník mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do okamžiku vzniku kupní smlouvy. Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě prodávajícího a zákazníka nebo ze zákonných důvodů.

1.9/ Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu prodávajícího ve znění platném v okamžiku podání objednávky a současně že s nimi souhlasí. 

1.10/ Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Součástí tohoto postupu může i předcházející registrace nového zákazníka, dosud neregistrovaného v systému internetového obchodu (dále jen „klientská zóna“), tato však není povinná.

1.11/ Místem dodání je adresa uvedená zákazníkem v objednávce nebo uložená v klientské zóně.

1.12/ Vlastnické právo přechází na zákazníka úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím, a to okamžikem události, která nastane později.

1.13/ Vyplněním registračního formuláře, či objednávky, dává zákazník prodávajícímu výslovný souhlas k shromažďování, zpracování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a jeho nákupech (zejm. jméno, adresa, telefon a emailové spojení). S těmito údaji je zacházeno výhradně dle postupů souladných s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Prodávající se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data poskytovat třetím osobám. Tento souhlas zákazníka může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu.

1.14/ Zákazník dává prodávajícímu výslovný souhlas též k zasílání obchodních sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízení účasti v anketách a průzkumech trhu, tento souhlas je vyjádřen zaškrtnutím příslušného políčka v registračním, popř. objednávkovém formuláři.

1.15/ Údaje, které prodávající o zákazníkovi uchovává a zpracovává prodávající může zákazník (pokud je registrován) kdykoliv změnit, aktualizovat, a to po přihlášení do “zákaznické sekce“ systému obchodu prodávajícího na adrese uvedené v preambuli.

1.16/ Zákazník nenese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně prodávajícího.

2. Práva a povinnosti prodávajícího

2.1/ Prodávající je povinen v co nejkratší době od okamžiku akceptace objednávky a úhrady kupní ceny předat objednané zboží k přepravě do místa specifikovaného zákazníkem v objednávce jako místo dodání. 

2.2/ Prodávající je oprávněn odložit termín předání zboží k přepravě v případě, že vznikne podezření, že byl při dosavadních krocích realizace kupní smlouvy prodávající, zákazník či jiná třetí osoba uvedena v omyl, či byl porušen jiný právní předpis. V takovém případě má prodávající právo požadovat od zákazníka více osobních údajů nebo jiných důkazů o oprávněnosti transakce.

2.3/ Pokud prodávající není schopen dodržet termín předání k přepravě informativně uvedený na stránce s příslušným zbožím, je povinen na toto upozornit zákazníka telefonicky nebo elektronickou poštou a popř. určit náhradní termín předání předmětu koupě k přepravě. Toto se dotýká zejména zboží, které není skladem, nebo je skladem v omezeném množství.

2.4/ Prodávající má právo odmítnout objednávku, a to např. pokud zákazník opakovaně řádně neplní svůj závazek odebrat zboží nebo zaplatit kupní cenu, či z jiných důvodů. O odmítnutí objednávky bude zákazník bez odkladu informován.

2.5/ Prodávající je povinen dodat zboží bez vad, se specifikovanými vlastnostmi. Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

3.  Práva a povinnosti zákazníka

3.1/ Zákazník je povinen objednané zboží převzít a zaplatit kupní cenu řádně a včas.

3.2/ Zákazník je povinen uvést správné a pravdivé údaje o své osobě a dodací adrese, na kterou má být objednané zboží dodáno. V případě že zákazník využije registrace do systému internetových obchodů prodávajícího, je povinen chránit přístupové údaje ke svému uživatelskému účtu před zneužitím třetí osobou. Prodávající není oprávněn a nedisponuje ani technickými prostředky k ověření identity zákazníka.

3.3/ Pro případy, pokud dojde k zneužití mobilního telefonu, zneužití platební karty, hotovosti, bankovního účtu apod. k tíži třetích osob, je prodávající oprávněn poskytnout postižené třetí osobě nutnou součinnost spočívající v předání bližších identifikačních údajů o realizaci smluvního vztahu. Prodávající deklaruje, že činí své obchody v dobré víře. Postižená třetí osoba bere na vědomí je se sama povinna domáhat se svých práv (např. vyšetřováním v rodině či okruhu blízkých a známých osob, podáním trestního oznámení u Policie ČR či jiným vyšetřováním), tyto úkony nemůže prodávající činit za třetí osobu.

3.4/ Prodávající nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu nebo osobních dat zákazníka třetí osobou, zejm. též pokud zákazník sdělil přihlašovací údaje ke svému uživatelskému účtu třetí osobě nebo takové třetí osobě vědomě či nevědomě umožnil k těmto údajům přístup. Prodávající má právo považovat jakoukoliv osobu, která se přihlásí na internetových stránkách prodávajícího zadáním platných přihlašovacích údajů či uvedením osobních údajů za zákazníka, jemuž tyto přihlašovací údaje byly přiděleny či jehož osobní údaje byly uvedeny.

3.5/ Zákazník potvrzuje převzetí podpisem na přepravních dokumentech (doručení poštou).

4. Způsob dodání zboží a platební podmínky

4.1/ Prodávající dodává zákazníkovi zboží zejména prostřednictvím oprávněného držitele poštovní licence. Zákazník volí druh přepravy zboží v objednávce, podmínky přepravy vč. aktuálních nákladů dané přepravy jsou zákazníkovi k dispozici v rámci košíku – záložka „doprava“, popř. jsou tyto informace k dispozici na vyžádání v elektronické nebo v písemné podobě. Náklady dopravy na dodací adresu (resp. email či telefonní číslo) hradí zákazník.

4.2/ Prodávající zpravidla nepožaduje úhradu zálohy na kupní cenu. Zákazník hradí kupní cenu za zboží platbou formou bankovního převodu (běžný nebo rychlý převod), platbou prostřednictvím platební karty, platbou prostřednictvím platební brány www.pays.cz prostřednictvím mobilního telefonu (platba bude odečtena z kreditu nebo bude účtována na faktuře od mobilního operátora); poukázáním kupní ceny na účet prodávajícího pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje.

4.3/ Kupní cena bude považována za zaplacenou okamžikem zpracování transakce za účelem úhrady kupní ceny na účet prodávajícího.

4.4/ Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží je zákazník za přítomnosti zástupce držitele poštovní licence povinen zkontrolovat stav zboží a v případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit, v opačném případě (není vyhotoven reklamační záznam) se má za to, že zboží došlo mechanicky nepoškozené, správného druhu a ve správném množství. Zákazník je povinen o poškození zásilky informovat bezodkladně prodávajícího.

5. Komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem

5.1/ Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi prodávajícím a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany prodávajícího z emailu uvedeného v preambuli, prodávající užívá emailové či telefonní spojení zadané zákazníkem při registraci, popř. v objednávce.

5.2/ Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty směřované na emailové adresy uvedené v preambuli. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle prodávající na elektronickou adresu zákazníka.

5.3/ Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

6. Záruční podmínky a reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1/ Prodávající odpovídá za vady dodávaného zboží, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody, resp. přechodu vlastnického práva na zákazníka, byť se projeví až později.

6.2/ Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady a škody způsobené:

  • poškození v důsledku manipulace se zbožím vedoucí k poškození
  • živelnými pohromami (např. vodou, ohněm, bleskem, atmosférickým výbojem)

6.3/ Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí, a to takovým způsobem, aby mohl zjistit při vynaložení veškeré odborné péče vady zboží.

6.4/ Obrací-li se zákazník reklamující zboží na prodávajícího, pak tak činí formou doporučeného dopisu, kde uvede zejména typ výrobku, jeho výrobní číslo (existuje-li), variabilní symbol platby (existuje-li) a popis reklamované vady. Do 7 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu reklamace.

6.5/ Zákazník je povinen reklamované zboží zasílat v originálním obalu nebo ve vyhovujícím přepravním obalu. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na prokazatelně vynaložených nákladů na zaslání, v nejnižší nutné výši nezbytné k bezpečnému doručení reklamovaného zboží. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

6.6/ Pokud prodávající do 7 dnů od uplatnění reklamace neobdrží reklamované zboží, je tato reklamace považována za bezpředmětnou a zákazníkovi nenáležejí práva, kterých se takovouto reklamací domáhal.

6.7/ Prodávající či jiná oprávněná osoba posoudí oprávněnost reklamace vady za zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. 30tidenní. Prodávající je oprávněn nikoliv však povinen požadovat náhradu nákladů za vyřízení neoprávněné reklamace, když tato náhrada se stanovuje paušální částkou ve výši 500,- Kč.

6.8/ Zákazník sdělí prodávajícímu, jaký reklamační nárok si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady, pokud tak neučiní, má právo zvolit reklamační nárok jako v případě, kdy je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy. Provedenou volbu nemůže zákazník bez souhlasu prodávajícího měnit; to neplatí, žádal-li zákazník opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li zákazníkovi, že vady neodstraní, může zákazník požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny.