Marriage Guide online

Informace o zpracování osobních údajů

Správce osobních údajů, společnost K&K media s.r.o., IČO: 01844377, se sídlem Táboritská 476/16, 130 00 Praha 3, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 172055, veškeré osobní údaje klientů zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Jaké osobní údaje jsou zpracovávány a za jakým účelem

Účel zpracování: uzavření a plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím (správce) a kupujícím (subjekt údajů).

Právní základ zpracování: plnění předsmluvních a smluvních povinností vč. povinností z tohoto smluvního vztahu odvozených

Rozsah zpracovávaných osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, telefon, emailová adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo; když tyto údaje poskytují zákazníci správce – fyzické osoby a právnické osoby (resp. osoby jednající za právnické osoby).

Příjemci osobních údajů: kromě správce mohou být osobní údaje subjektů údajů poskytnuty (v rozsahu údajů – jméno, příjmení, obchodní firma, adresa, telefonní číslo, email) poskytovatelům doručovacích služeb, kteří spolupracují se správcem. Osobní údaje mohou být poskytnuty poskytovatelům právních služeb, kteří spolupracují se správcem. Osobní údaje mohou být též poskytnuty orgánům státní správy či subjektům postaveným naroveň orgánům státní správy při plnění zákonných povinností správce vůči těmto subjektům. Osobní údaje mohou být poskytnuty externím subdodavatelům správce v oblasti poskytování účetních služeb, služeb daňového poradce a služeb technologické podpory skladovacího areálu správce, kteří jsou k správci smluvně vázáni poskytováním služeb v této oblasti a jsou též vázáni ochrannou osobních údajů v rozsahu Nařízení a další příslušné právní úpravy.

Doba uchovávání: 10 let

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které o něm správce zpracovává, na jejich opravu nebo výmaz, na omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost osobních údajů. Tato práva může uplatnit elektronicky na kontaktní emailové adrese správce nebo písemně na výše uvedené adrese sídla správce. Subjekt údajů právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje výše uvedené nebudou při zpracování k uvedeným účelům předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování ve smyslu čl. 22 obecného nařízení. Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.