Marriage Guide online

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodiny

Text: Pavla Dočkalová

Jste věřící nebo jste se rozhodli pro svatbu v kostele z důvodu větší noblesy, důrazu na detail a slavnostnější atmosféry? Ať tak či tak, vězte, že vás nemine příprava na svazek manželský v režii duchovního správce (kněze) a nově i praxe v hostitelských rodinách, která vás pořádně proklepne. Co to znamená?

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodinyZobrazit galerii (5)
Foto: unsplash.com

Není od věci zmínit, že církevní sňatek je především udělení svátosti. Kromě světských (úředních) pravidel má i svoje vlastní (přísnější) nároky. Snoubenci musí v období půl roku před konáním svatby prokázat svou způsobilost uzavřít manželství před Bohem. Manželství v kostele mohou uzavřít svobodní věřící lidé nebo věřící vdovy, vdovci (nikoliv lidé rozvedení). Alespoň jeden ze snoubenců musí být pokřtěný a musí na svou čest slíbit, že přijme děti od Boha ochotně a bude je vychovávat podle božího zákona.

Kněz ovládá teorii

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodiny
Foto: pexels.com

Církevní katecheze je nedílnou součástí křesťanské přípravy na manželství. Její délka a podmínky odpovídají individuálním potřebám a možnostem snoubenců i farnosti, ve které chtějí mít svatbu. Obsah teoretických schůzek určuje kněz, který prověří morální kredit snoubenců a náboženské vědomosti. Znalosti Bible, starého zákona i evangelií osvěží společnými diskusemi, nevyjímaje modlitby a výklad manželského slibu, který má v římskokatolické církvi jednotné znění:

  • „Já, jméno ženicha/nevěsty), odevzdávám se tobě, (jméno partnerky/partnera), a přijímám tě za manželku/za manžela. Slibuji, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost, že tě nikdy neopustím a že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. k tomu ať mi pomáhá Bůh.“

Hostitelská rodina zaškolí praxi

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodiny
Foto: unsplach.com

Další nutné absolutorium se vztahuje k praktickým věcem rodinného života i sexu. V tomto směru ale nemá kněz žádné zkušenosti, proto se církev novodobě rozhodla, že do procesu přípravy snoubenců zapojí i vzorné křesťanské manžele, kteří žijí příkladným a harmonickým životem v duchu církevních hodnot.

Důvodem absolvování je prevence, aby se mladí lidé mohli vyvarovat některých chyb a nedocházelo k pochybnostem o smyslu uzavírání manželství nebo dokonce rozluce (rozvod římskokatolické náboženství neuznává). Stále více totiž scházejí pozitivní vzory pro dospívající generaci. O manželskou lásku a víru je třeba společně pečovat a rozvíjet ji v každodenním životě.

Rodinná pastorace je intimním zásahem do soukromí snoubenců i hostitelské rodiny. S boží vůlí evangelizace se dotčené páry po několik společných večerů potkávají za účelem sdělit si tajemství křesťanského povolání k manželství, přitom konkrétně k dochází k setkávání v rodině hostitelů, u jejich rodinného stolu.

V dobrém i ve zlém

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodiny
Foto: unsplash.com

Obsahem setkání jsou jasně daná témata, jako křesťanský pohled na manželství, jak prožívat v manželství vztah k Bohu, odpovědné rodičovství, manželství a sexualita. Důraz se klade i na řešení možných krizových situací, jakou jsou dodržení slibu věrnosti, dodržení slibu, že spolu snoubenci zvládnou vše v dobrém i ve zlém, dokud je smrt nerozdělí. Velká pozornost je věnována tématu nemoci, období finanční nejistoty nebo sociální nestability. Snoubencům jsou udíleny praktické rady, jak se vyhnout pokušení a jak zvládat nástrahy moderní doby.

Zkušení manželé navíc snoubencům předávají i své poznatky v oblasti sexuality, vhodných způsobů milování a plození dětí. Církevní předpisy jsou v tomto směru velmi konzervativní, až staromódní. Předpokládá se, že snoubenci žijí v slibu čistoty, což znamená, že spolu před svatbou pohlavně nežijí a nevěsta se ženichovi tělesně odevzdává až o svatební noci. V případě, že spolu snoubenci spí, nebo dokonce bydlí, církev o tom taktně pomlčí a školení je stejně nemine.

Konzervativní praktiky v moderní době

Kostel není holubník, proklepne vás kněz i hostitelské rodiny
Foto: pixabay.com

Hostitelská rodina rovněž názorně demonstruje skutečnost, že církevní ženy se obejdou bez řízené antikoncepce (církev ji zakazuje) a vystačí si s plodnými a neplodnými dny. Křesťanská manželství mají za úkol přijmout dítě od Boha dané, což znamená, nebránit přirozenému početí. V praxi je ale manželství, které by své přírůstky nijak neregulovaly, velmi málo. I když je téma stále velmi tabuizované, nadprůměrně četných rodin je i mezi katolickými rodinami jako šafránu.

Setkávání se se snoubenci se vždy nese ve velmi přátelském duchu. Rodina svoje praktické poznatky předává jako doporučení a s mladými lidmi vede otevřenou diskusi. Předpokládá se, že mezi páry zmizí přirozený ostych, který by snoubenci měli vůči knězi. Hostitelský pár se pak za budoucí manžele zaručí a knězi potvrdí, že v praktické části nauky o křesťanském manželství vyhověli.

Přestože v některých farnostech kněží tuto praxi teprve zavádějí a sňatek ní nepodmiňují, v jiných farnostech je školení praktického soužití podmínkou pro to, aby snoubenci slyšeli svatební zvony znít.

 
 

Přečtěte si více