Marriage Guide online

Proč myslet na zadní vrátka? Předmanželská smlouva předchází konfliktům

Text: Pavla Dočkalová

Láska se neptá, láska miluje, odpouští, překoná všechny překážky, v lyrickém podání poetů i hory přenáší. Bez ní žádného manželství na světě není. Její idylické pojetí plní po staletí červené knihovny. Skrze písmenka žije navěky. Snoubenci na vrcholu zamilovanosti nevidí, neslyší dobře míněné rady starších a zkušenějších, aby se i oni jednou společně ruku v ruce dočkali stříbra ve vlasech. Možnost, že společné ANO není „zadarmo“ a nemusí být navždy, raději v zárodku vytěsní. Po týdnech, měsících a letech, plných opojného štěstí, přichází první rozčarování. Nastávají obyčejné dny, nudné, rutinní.

Proč myslet na zadní vrátka? Předmanželská smlouva předchází konfliktůmZobrazit galerii (2)
Foto: www.pixabay.com

Až sundáte růžové brýle

Co když nám po letech manželství skutečně zevšední? Co když zažijeme trpké vystřízlivění při zjištění, že náš protějšek není vůbec tím, za koho jsme jej považovali? Definici harmonického vztahu muže a ženy nehledejme v encyklopediích, dobré manželství je nutné si odžít (a odmakat) doslova na vlastní kůži. A že je to ne vždy lehké, ba leckdy doslova nemožné, o tom vědí své matrikáři, statistici a v konečné fázi i rozvodoví právníci.

Pojistka pro obě strany

Nepěkným koncům má předejít předmanželská smlouva. Pakt věčně omílaný, velebený i zatracovaný. Je předmanželská smlouva pojistkou věčné lásky nebo předzvěstí jistého krachu? Předmanželská smlouva upravuje společné majetkové poměry manželů po svatbě. Uzavřením smlouvy se zúží nebo rozšíří společné jmění manželů. V případě, že snoubenci vůbec nemají zájem na společném vlastnictví, mohou si vyhranit vznik společného jmění, z části nebo zcela, až ke dni zániku manželství – jejich společné jmění tak fakticky vůbec nevznikne. Uzavřít předmanželskou smlouvu je vhodné tehdy, pokud jeden ze snoubenců očekává výrazně vyšší příjmy nebo naopak značné závazky v budoucnu, může upravit majetkové poměry s předstihem, aby později nedocházelo k neočekávaným konfliktům či ohrožení rodinného majetku.

Co je psáno, to je dáno

Pokud má snoubenec určitý majetek již před oddáním, nestává se sňatkem tento majetek automaticky společným jměním. Společný majetek totiž tvoří věci, které jeden z manželů nebo oba společně nabyli až za trvání manželství. Původní majetek partnera tedy zůstává v jeho výlučném vlastnictví a druhý si na něj nemůže činit žádné nároky. Stejně tak je to s dědictvím a dary.

Stát se může všechno. O žádném vztahu nemůžeme dopředu říct, že vydrží navěky. Předmanželská smlouva nás v případě rozvodu ušetří velkých tahanic. Pokud tedy došlo předmanželskou smlouvou mezi manžely k zúžení jejich společného majetku, bude rozděleno pouze to, na čem se partneři s předstihem dohodli. Ryze praktické, viďte?

Proč myslet na zadní vrátka? Předmanželská smlouva předchází konfliktům
Foto: www.pixabay.com

Než přijdete k notáři

Jako každý dokument lege artis, podléhá předmanželská smlouva úředním konvencím a musí se řídit jasnými pravidly. Má-li v případě budoucí rozluky od stolu a lože posloužit jako jednoznačný návod ke spravedlivému vyrovnání, musí v ní snoubenci nalézt oboustrannou shodu nároků i požadavků, musí být dobrovolná, pro oba výhodná a nesmí být uzavřená v časové nebo morální tísni jednoho z nich. Tohle stvrzují svým podpisem v notářské kanceláři. Ujednání, které pomůže v klidu vypořádat případný rozvod, dluhy i dědictví, bývá vyhotoveno v písemné podobě.. Přestože se nejedná o akt náročný, smlouva bude obsahovat následující údaje:

  • Místo, den, měsíc a rok úkonu
  • Jméno, příjmení a sídlo notáře, který úmluvu zpracuje
  • Jméno a příjmení, bydliště, rodné číslo účastníků (snoubenců, případných svědků, pakliže jde o majetek spoluvlastněný třetí osobou), v případě sňatku s cizincem je vyžadována přítomnost tlumočníka
  • Prohlášení o způsobilosti k právním úkonům
  • Způsob ověření totožnosti účastníků pomocí OP nebo cestovního pasu
  • Obsah úkonu
  • Údaj o schválení zápisu po přečtení jednotlivými účastníky
  • Podpisy účastníků
  • Otisk úředního razítka a podpis notáře

Poplatek za sepsání je stanoven notářským tarifem s nejvyšší hranicí do 5 tisíc korun. Účinky této smlouvy nastanou až po uzavření manželství. Smlouva může být po dohodě manželů změněna.

 
 

Přečtěte si více