Marriage Guide online

Svatba v zastoupení? Když chybí nevěsta, či ženich...

Text: Pavla Dočkalová

Tonoucí se stébla chytá, aneb přestože po ní nikdo netouží, umí zachránit situaci. Funguje jako plavací kruh, hozený tonoucímu do vody v prudké bouři. Existuje a svou podstatu plní. Řeč je o svatbě v zastoupení.

Svatba v zastoupení? Když chybí nevěsta, či ženich...Zobrazit galerii (3)
Foto: pixabay.com

Ač to zní zcela neuvěřitelně, před oddávajícího lze předstoupit za účelem uzavření manželství v okleštěném pojetí. Stačí přítomnost jednoho ze snoubenců a stanoveného zmocněnce, který fyzicky nahradí chybějícího partnera. Netradiční formát má stejné právní náležitosti i důsledky. Manželství se po dobrovolném souhlasném prohlášení přítomných stane právoplatné.

Kdo zmocněnce využívá?

Možná byste se divili, ale mít na svatbě zmocněnce namísto snoubence není ojedinělým exemplářem. Forma se využívá například u osob dlouhodobě nemocných, osob ve výkonu trestu odnětí svobody nebo v akutním ohrožení života. Důvodem může být i dlouhodobý neodkladný pobyt v cizině. Každý případ individuálně posoudí místně příslušný Krajský úřad, ke kterému musí snoubenci nebo jimi zmocněný zástupce podat žádost. Úředníci ji velmi pozorně posoudí a vyhodnotí kladně nebo záporně do třiceti, v komplikovaných případech do šedesáti dní.

Na zastoupení není nárok

Svatba v zastoupení? Když chybí nevěsta, či ženich...
Foto: pixabay.com

O tom, zda-li obřad v zastoupení skutečně proběhne, mohou rozhodnout maličkosti. Úkol úředníků je ověřit, zda-li je žádost odůvodněná, zda-li se přítomnost obou snoubenců nedá nějakým způsobem přece jen zajistit a zda-li nejde o podvodné jednání, například za účelem získání profitujících nespecifických výhod. Pakliže má úředník jakoukoliv pochybnost, může žádost skrečovat a lidově řečeno „shodit ze stolu“, a to bez udání důvodu.

Jak postupovat?

K žádosti o povolení vstoupit do stavu manželského pomocí zmocněnce přiloží snoubenci doklady, které jsou běžně přikládány k uzavření manželství, a písemnou plnou moc s úředně ověřeným podpisem. Zmocněncem se může stát pouze zletilá fyzická osoba, jejíž svéprávnost není v této oblasti omezena. Plná moc musí obsahovat: jméno a příjmení, datum a místo narození, rodná čísla a místo trvalého pobytu snoubenců a zmocněnce, prohlášení o příjmení snoubenců a jejich společných dětí v mužském a ženském tvaru, prohlášení, že zmocniteli nejsou známy překážky, které by mu bránily uzavřít manželství, že je mu znám zdravotní stav druhého snoubence a že spolu zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění po uzavření manželství.

Byrokracie si žádá své

Svatba v zastoupení? Když chybí nevěsta, či ženich...
Foto: pixabay.com

Pakliže již máte výše uvedenou úřednickou peripetii za sebou a v ruce držíte rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem, které nabylo právní moci, vůbec nic nebrání tomu zajít na matriku a dohodnout si konkrétní termín. Kromě běžných dokladů k uzavření manželství, je nutné navíc předložit: zmíněné pravomocné rozhodnutí o povolení uzavřít manželství zmocněncem, plnou moc, potvrzení o tom, že bude manželství uzavřené zmocněncem v domovském státě cizince uznáno za platné (pokud je snoubenec cizinec) a průkaz totožnosti zmocněnce. Za uzavření manželství zmocněncem nejsou stanoveny správní poplatky.

Samotný obřad probíhá naprosto stejným způsobem, jakoby před oddávajícím orgánem stáli nevěsta s ženichem. Tímto způsobem lze uzavřít pouze civilní sňatek.

 
 

Přečtěte si více