Marriage Guide online

Svatba s cizincem

Před pár desítkami let bylo tzv. soužití na hromádce, tedy bez uzavření manželství, zcela ojedinělým a často i odsuzovaným jevem. Dnes lidé žijí v nesezdaných svazcích naprosto běžně, a bez úředního či církevního požehnání vedou své domácnosti a vychovávají děti. Stává se snad manželství nepraktickou, nelukrativní nebo dokonce riskantní záležitostí? Důvody, proč lidé do manželství nespěchají, nebo o něm dokonce vůbec neuvažují, mohou být různé. V případě vstupování do manželství s cizinci je tomu však jinak.

Svatba s cizincem

Lidé se do manželství nehrnou, svateb s cizinci však přibývá

Počet smíšených manželství uzavřených v Čechách se od roku 1995 zdvojnásobil. Manželé se poté často odstěhují do zahraničí, odkud pochází manžel-cizinec nebo manželka-cizinka, ne vyjímečně však také zůstávají a zařizují si život u nás. Nejčastěji viděné nevěsty – cizinky, jsou u nás Slovenky, Rusky, Vietnamky nebo Ukrajinky, žení se u nás Slováci, Němci, Ukrajinci a stále častěji i Angličané, ale i státní příslušníci afrických a asijských států. Statistiky potvrzují, že častěji se po partnerovi cizího původu u nás ohlížejí ženy. Proč? Zásadní roli tu samozřejmě hraje dnešní otevřenost našich hranic a možnosti cestování, stejně jako migrace cizinců do naší země, za účely hledání zaměstnání, studia, apod. Zejména mladé ženy často vidí ve vztahu s cizincem atraktivní množnosti cestování a poznávání cizích zemí a kultur, stejně jako zlepšení vlastní ekonomické situace. Jako další důvod také často poukazují na stálou nespokojenost a neporozumění si s partnery stejné národnosti.

Podmínky k uzavření sňatku s cizincem v ČR

Sňatku s cizincem v České republice předchází splnění všech právních a zákonných podmínek platných na našem území. Čech nebo Češka může v ČR uzavřít manželství s cizincem formou církevního i občanského sňatku. Snoubenci musí na matrice v místě konání sňatku předložit všechny příslušné doklady, kterými prokáží svou právní způsobilost k uzavření manželství. Tyto doklady musí mít náležitosti veřejných listin. Dokumenty snoubence, který je cizím státním příslušníkem vydávají orgány příslušného cizího státu a pro potřeby našich úřadů musí být opatřeny ověřeními, jako je tzv. superlegalizace nebo-li Apostille. Dokumenty musí být dále úředně přeloženy do českého jazyka.

Uzavření sňatku s cizincem v zahraničí

Pokud se rozhodnete uzavřít sňatek v zahraničí, pak se budete muset řídit právními předpisy a požadavky dané země. Vaši způsobilost, jako občana ČR, k uzavření manželství a jeho platnost, se budou nadále řídit českým právním řádem. V určitých případech můžete v cizině uzavřít sňatek před zastupitelským úřadem ČR, např. při dlouhodobém pobytu v dané zemi. Zastupitelský úřad v tom případě před svatebním obřadem posoudí všechny okolnosti, a zda nic nebrání uzavření manželství. Příslušný úřad cizí země také poskytne snoubencům potřebné informace o dokladech nutných k předložení. Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje občanům ČR ověřit si předem, zda sňatek uzavřený v zahraničí bude u nás uznán za platný!

Dokumenty k předložení před sňatkem s cizincem

Občan ČR předloží:

 • dotazník k uzavření manželství – obdržíte na příslušné matrice, vyplní jej oba snoubenci a předloží jej na matrice spolu s dalšími doklady a dokumenty.
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (průkaz totožnosti)
 • výpis z evidence obyvatel o místu trvalého pobytu a o svém osobním stavu (svobodný, rozvedený, vdovec)
 • pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list předchozího manžela-manželky.

Cizinec předloží:

 • výše uvedený dotazník k uzavření manželství
 • rodný list
 • doklad o státním občanství (průkaz totožnosti)
 • potvrzení o trvalém pobytu a osobním stavu
 • potvrzení z cizinecké policie o povolení k pobytu na území ČR
 • pravomocné rozhodnutí soudu o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list předchozího manžela-manželky.

Navzdory tvrzením některých informačních portálů, potvrzení o povolení k pobytu na území ČR je obvykle vyžadováno i od cizinců ze států EU. Potvrzení nesmí být starší sedmi pracovních dnů k datu uzavření sňatku.

Jsou smíšená manželství šťastnější?

Odborníci jsou přesvědčeni, že ve smíšených manželství dochází často brzy po svatbě k těžké deziluzi, zklamání a hořkému vystřízlivění. Lidé se berou bez rozmyslu a hlavně, bez zkušeností a znalostí života, kultury, či náboženství cizí země, do které se po svatbě za svým partnerem nastěhují a kde si hodlají zařídit společný život. Partneři se často rozchází v zásadních životních postojích a to všechno začne brzy znamenat neřešitelný problém a neschopnost setrvat ve společném soužití. Vzdušné zámky o životě plném cestování, finančního zabezpečení a exotické romantiky se tak často rozplynou ještě před prvním výročím svatby. Počet rozvedených smíšených manželství u nás je však v zásadě srovnatelný s počtem rozvodů domácích partnerů. Jen samotný rozvod s cizincem může být značně komplikovanější, obtížnější, déle trvající i bolestivější, zvláště je-li ve hře péče o nezletilé děti a jejich střídavý pobyt u rodičů, žijících po rozvodu daleko od sebe, zpátky ve svých rodných zemích.

 
 

Přečtěte si více